به  موسی شدنم چیزی نمانده بود
اگر این گوساله ها بگذارند 
به روایت تصویر