خوب تماشا کن. هزار هزار پروانه در چشمان معصومش پر گشوده اند. آنهمه فرشته را در نگاهش مى بینى ؟ 

جواد قارایی