پَه چَمان ( به چشم ) 

تو شاد ببئ ْمَن وتا سازئنا ،پَه چمان 

(تو شادشی من خودمو می سازم ، به چشم)


تو وپسئ من تَرا نازنئنا، پَه چمان

  (تو بخوابی من واست لالایی می خونم ، به چشم)


تو بیا دلِ منی مرهمُ درمانی بکنت

 ( تو بیا برای دل مرهم و درمونم باش)


من وتی دلا په ته تازیئنا ،پَه چمان 

(منم این دل مو به دورت می گردونم، به چشم)


تونَذانئْ کِه مَنی دلْ پَه نام تَه زِندَگِنْ 

( تو نمیدونی مگه این دل بنام تو زنده است)


پَه نام تَئ وَتی دلا سوْچینا ،پَه چَمان 

(بنام تو من این دل ُ می سوزنم ، به چشم)


دامنت بوی گل ریحانن په منی خاطرا 

(ببین بخاطرم دامنت بوی گل ریحان میده و )


بیاکه من په تئ جامَگئ دوچیْنا ،پَه چَمان 

( بیا که منم برات یه پیراهن می دوزم ، به چشم)


تو گوشه منی دل زنگارن ؛زنگ گلاسئ  

(تو میگی دل من زنگ زده ، زنگ آهن )


من گلاسئ دلا په ته سک شوْدئنا ،پَه چَمان 

( من همین دل آهنی زنگ زدمو می شورمش ، به چشم )


وَتی دلا صافی کَن ،گوْن مَنی خاطرا هانی من 

( دل تو بخاطرم صیقلش کن هانی من )


مَن کُلْ ءِ دلا پَه خاطرِتْ روْپیْنا ، پَه چمان 

( منم کل دل مو بخاطرت جاروش می زنم ، به چشم)                                                              


#مرید