بعضى آدمها را باید آنقدر تکثیر کرد

تا مبادا نسلشان منقرض شود...

آنها که دلیلِ حالِ خوبتان هستند...

آنها که حتى با فکر کردن بهشان،

لبخند روى لبت مینشیند...

همان آدمهایى که در بدترین شرایط،

شما را تمام و کمال پذیرا بودند...

دارید اگر از این نایاب ها،

دو دستى بچسبیدشان...‌

‌ "علی_قاضی_نظام "‌

یکی از اون روزهای که گذشت درحال درست کردن شیره خرما 

لوکیشن: منزلِ دایی کوچک 😂 ‌ 

کامتون شیرین🌸‌‌