محبوبم؛
اگر روزی از تو
دربارۀ من پرسیدند
زیاد فکر نکن !
مغرور، به ایشان بگو:
دوستم دارد
بسیار دوستم دارد ...
..

#گاهی_بی_ربط پست گذاشتن