شاید غروبها هم انقدر غمگین نیستند، وقتی که خوشحالی هدف نباشد بلکه یک خصوصیت ذاتی وجود ما باشد. آتش درون خود را به کسی یا چیزی وابسته نکنید. اول از همه عاشق خودتان باشید.