ب ضرس قاطع از همین تریبون اعلام میکنم .

البته تا قبلشم کسی نبوده
:-\ #پسری_خوب