مدت زمان: 1 دقیقه 

 

گردشگران لهستانی

بهت زده از این همه زیبایی!

من توی جهنمم( اینجا درکه)

من توی بهشت هستم

بهشتی به اسم بلوچستان

احساس میکنم در حال پرواز کردنم ...

خیلی خوشحالم تصمیم گرفتم به اینجا بیام.

هیچوقت اینجارو فراموش نمیکنم و شاید یک روز دوباره برگردم.

احساس میکنم در مرکز دنیا هستم بخاطر مردمش و بخاطر انسانیت و عشق و مراقبتی که مردم نسبت به همدیگه دارند و کمک میکنند.

و من همه اینا رو توی بلوچستان کشف کردم

و این ویژگیها توی بلوچستان دیدم

و من این رو از بلوچستان به عنوان خاطره ای به خونه ام میبرم

و هرگز فراموش نمیکنم و شاید این بهانه ای باشه که باز یک روز ما برگردیم