آرامش پیامد اندیشیدن نیست ...

بلکه آرامش،

نتیجه ی نیندیشیدن به گرفتاریها 

و چالش هایی ست که ارزش 

اندیشیدن ندارند ...