• هنگامی که افسرده ای
    بدان جایی در اعماق وجودت حضور “خدا” را فراموش کرده ای !