💌 تلنگـــــــــــر 
به خاطر 3 چیز هیچگاه کسی رو مسخره نکن:
1_چهره
2_والدین
3_زادگاه
چون انسان هیچ گاه حق انتخابی در مورد آنها ندارد.

به زیباییت نناز
تو «خلقش» نکرده ای...
افتخار به اصل و نسب خودت نکن
تو «انتخابش» نکرده ای.... اگه میتونی به
اخلاق...
مَنِش....
و انسانیتت را بناز....
چون خودت هستی که اونارو می سازی