الذین یعملوا این عرض القیمة و لا قولوا 

فلیس منی


کسانی که میدانند کجا قیمه میدن و چیزی نمیگویند

ازما نیستند


😁😁😁😌😄😃