برای کسی که میفهمد 

هیچ توضیحی لازم نیست و

برای کسی که نمیفهمد

هر توضیحی اضافه است


آنانکه میفهمند

عذاب میکِشند و

آنانکه نمیفهمند

عذاب می دهند


مهم نیست که چه مدرکی دارید

مهم اینه که چه درکی دارید

..