• گاهی خلوت دوست را به هم بریز
  تا بداند که تنها نیست...
  این مرام ما ست که در وجود دوست
  خانه ای داشته باشیم ، حتی به مساحت یک یاد؟
  تنها نشسته ام..
  اما تنها نیستم.
  یادت امان تنهایی نمیدهد.....