تا زمانی که شاهد برخی بی عدالتی ها باشیم 

زندگی یک تراژدی است !