مادرم دستان چروکیده و خسته ات را میبوسم ,

همان دستانی که بوی ناب عشق را میدهد

خدا نکند تو را ای دریای مهر از یاد ببرم