• یک معلم،یک کتاب، یک قلم ، یک کودک می تواند دنیا را تغییر دهد.