زندگی در دستان توست ،

میدانم تو زندگی را به زانو درآورده ای

رنج در چشمان توست اما ،

میدانم با امیدت آنرا زیبا کرده ای

طبیعت مادر توست

و میدانم که بـسیــــــار ، مـــــادر داری کرده ای ...

تو میراث دار تمام مردمانی هستی که به مادر خود پشت کرده اند ،

تو دختری ،

تو مادری ،

تو بلوچی ،

آرزویم همیشه روان بودنت است ،

به همین زلالی .... .