+
💯روستای کلپورگان دریک قدمی جهانی شدن
🗿ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی سازمان بین المللی یونسکو با هدف ارزیابی وضعیت روستای کلپورگان با تاریخ دیرینه در ساخت سفال به این روستا در سراوان بلوچستان سفر کردند.