تو خونه ای زندگی میکنند بدون مصالح ساختمانی...

بدون آب لوله کشی ، بدون هر گونه امکاناتی

در و دیوار رو با دستای خودشون می بافند...

اما عاشق و مهمان نوازند