مرا فراموش نکنید.......! یک نواختی ، تاوان چیست ؟


خط فراموشی تا کجاست ؟


حریم نبودن ، یاد های ... بر باد ، شده


تکرار بی وفایی ، روزگار تنهایی


آه ، سهم ما ، از محبت کجاست ؟


سئوال سختی نیست .....زندگی سخت است


نگاه سنگین تحقیر شدن ، گرسنگی ، همیشه سخت است


گفتن از دیده نشدن ، سخت است


معادلات بودن بی رحم ست


همچون جزر گرفتن لحظه ها ، از همه خواسته هایم


ما کودکان همین سرزمین هستیم........