تن آدمی شریف است بجان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت...