برای خوشبختی

راه درازی نروید..

دنبال داشتن آدم خاصی..

شغل خاصی..

موقعیت و مدرک و قیافه ی خاصی نباشید ...!

خوشبختی یعنی اینکه

از همین چیزهای مثلا معمولی و 

دم دستی ، لذت ببرید ...!

از همین چیزهای ساده ای که یادتان رفته

روزی،

شبی،

وقتی،

داشتنش آرزویتان بود ...!

خوشبختی را

با همین چیزهای معمولی

به خانه هایتان بیاورید ...