خوش به حال کودکانی که درکوچه ها


همانندباد می دوندو


بزرگترین بغضشان


شکستن نوک مدادرنگی شان است.