زندڪَی رسم پذیرایی از تقدیر است

سهم مڹ هر چہ ڪہ هست

مڹ بہ اندازه ایڹ سهم نمی‌اندیشم.

وزڹ خوشبختی مڹ،

وزڹ رضایتمندے است.‌

شاید ایڹ راز،‌ هماڹ رمز ڪنار آمدڹ و

سازش باتقدیر است

#سهراب_سپهرى