سوزن دوزی برای زنان بلوچ این سرزمین جز شغل های اصلی محسوب میشوند.