• /

  🌴بـــــــلوچ الف 🌴

 • /

  🌴بـــــــلوچ الف 🌴

 • /

  🌴بـــــــلوچ الف 🌴

 • /

  🌴بـــــــلوچ الف 🌴

 • /

  🌴بـــــــلوچ الف 🌴

صفحه اعلانات من :
{96/7/4}
یکی باشه
ولش نکنی ولت نکنه
انقدر باهم بمونین تابمیرین😅
{96/7/12}
وب کوچیکه :)
ولی جو گرمه🌠
{96/7/15}
هشدار 🚫
كهـ آرامشِ مــا را نَــخراشي
{96/8/4}
آنانکه میفهمند عذاب میکشند
و آنانکه نمیفهمند عذاب میدهند
{96/8/24}
روزی وفا کنی
که نیاید به کار ما 👌

ﺣﺎﻟﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ


به تفتان و همه ی دردهایش "ﺑﻠﻮﭺ "

.

.

. ﺍﻣﺸﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻠﻮﭺ ﺭﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ ! ﺣﺎﻟﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ

ﺷﺪ 

ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ #ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ 

ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﮐﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ

ﺯﺩﻡ ... ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺭﯾﺴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﯾﺎ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺍﯼ

ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ... ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ام


ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ

ﻫﺮ ﺑﻠﻮﭺ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ 

ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﻭﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ 

ﺩﺭﺩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩِ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ 

ﺑﻪ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽ شدند

ﻭ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﻢ

ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ 

ﺑﺪﺭﻗﻪ ﻣﯽ کردند

ﻧﺎﻣﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﻫﺴﺖ ! ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ... "ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ "

ﻫﻤﺎﻥ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﺮﺕ ﻭ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﻣﯽ ﺯﺩ ...

ﺑﻠﻮﭺ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ 

ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻃﻌﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﻨﺪ ..

ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ؟ 

ﻃﻌﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺁﺩﻣﯽ؟ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﻠﻮﭺ ﯾﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ اصیل ﺑﺎ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﺑﮑﺮ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ... ﺟﻨﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻭ ﺗﻬﻤﺖ ﻭ ﺗﯿﺮﺑﺎﺭﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﻭﺳﻌﺖ ﺻﺤﺮﺍ ﺍﺯ

ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻮﯾﺮ 

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ 

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺁﺏ 

ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ... ﺩﺭ

ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﯾﺎﺭ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺁﺏ ﺭﺍ

ﺩﯾﺪﻡ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﻣﺪ ! ﺳﺒﺰﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﮔﺮﻩ ﺯﺩﻡ ﺑﻮﯼ ﻧﻢ ﻭ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ... ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ

ﺷﺎﻥ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺒﺮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﯾﮏ ﺑﻠﻮﭺ 

ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ... ﻣﻦ،

ﺩﺭ ﻫﺮ

ﻟﺒﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺑﻠﻮﭺ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ 

ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﺻﺒﻮﺭ 

ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﯿﻮﻩ

ﻫﺎﯼ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺍﻡ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﯿﺪ. "زلما بهادر "


برو پایین یه نظر بده خستگیمون بریزه [ ۷ ]

خیلی قشنگ بودツ
بلوچی ها مردم خوب و نجیبی هستن
حصار آسمان
همیشه کسایی بودن و هستن که از توهین به یه قوم و ملت، سود میبرن. کسایی که به هر بهانه ای اقوام ایرانی رو مورد هجوم قرار میدن در حالی که هیچ گام مثبتی حتی فقط برای شناختشون هم برنداشتن. دیگه بقیه موارد پیشکش.
اگر مردم میدونستن چه فرهنگی توی اقوام ایرانی نهفته ست، هرگز دلشونو به فرهنگ غربی خوش نمیکردن!
🌼
چه بلایی سر دیدگاه ها اومده!
درست شد 🙂
ما جــــــــღــــــدہツ
:):
ولی ما همچین دیدگاهی نسبت به سیستان و بلوچستانی ها نداریم :((
خدا رو شکر
سام نجفی نیا
عالی بود دوست من
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی