اگربه سرزمینت عاشقانه نگاه کنی،

 همه چیز به تو عاشقانه نگاه می کند،

 و اگر وسیله ای برای ترجمه احساساتت داشته باشی،

 بدون شک اثری مبین احساست خلق می شود.

"عباس عربزاده"